INFORMATIENOTA (wet op het vrijwilligerswerk)

1. Organisatie

Naam: Toneel Pinokkelijn

Adres: Molenstraat 43 2910 Essen

Tel.nr: 03 667 36 07

e-mail: info@pinokkelijn.be

Doelstelling: actieve beoefening van podiumkunsten

Juridisch statuut: feitelijke vereniging

Verantwoordelijken: de leden van het bestuur.

Momenteel zijn dit de volgende personen:

  • Kristin Verbeeck (voorzitter)
  • Luc Brosens (secretaris)
  • Béatrice Dekeyser
  • Cit Peeters
  • Werner Janssens
  • Herman Dufraing
  • Eli Devos

Aangesloten bij Opendoek (www.opendoek-vzw.be)

2. Verzekeringen

Via de koepelorganisatie Opendoek (Maatschappij KBC - Polisnummer A9/28.961.600)

Waarborgen: de organisatie en de vrijwilliger zijn verzekerd voor:

  • De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Leden met een lidkaart van Opendoek zijn bovendien ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

4. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

UITKERINGSGERECHTIGDE VRIJWILLIGERS

Werklozen en (deeltijds) bruggepensioneerden moeten vooraf aan hun uitbetalingsinstelling melden dat ze vrijwilligerswerk gaan doen. De aangifte met formulier C 45 B moet gebeuren voor de aanvang van de activiteit. De RVA heeft dan 12 dagen tijd om te reageren. Zonder aangifte kan je problemen krijgen met je uitkering.